Written commentary on Romans, Tagalog translation, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). Siya, na hindi ipinagkait ang kaniyang sariling anak kundi ibinigay dahil sa ating lahat, bakit hindi naman ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay? Sapagka't kung mangabuhay kayo ng ayon sa laman, ay mangamamatay kayo; datapuwa't kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, ay mangabubuhay kayo. 3 Votes, Romans 8:28 - 30 At gayon din naman ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan: sapagka't hindi tayo marunong manalangin ng nararapat; nguni't ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa atin ng mga hibik na hindi maisasaysay sa pananalita; At ang nakasisiyasat ng mga puso'y nakakaalam kung ano ang kaisipan ng Espiritu, sapagka't siya ang namamagitan dahil sa mga banal alinsunod sa kalooban ng Dios. - Duration: 22:26. Sapagka't nalalaman natin na ang buong nilalang ay humihibik at nagdaramdam na may kahirapan na kasama natin hanggang ngayon. Free from Indwelling Sin ... 8 1-2 With the arrival of Jesus, the Messiah, that fateful dilemma is resolved. 2 Bawa't isa sa atin ay magbigay lugod sa kaniyang kapuwa, sa kaniyang ikabubuti sa ikatitibay. Free from Judgment, Fighting Sin, Full Assurance Plenary 2 — 2014 National Conference . For what does the Scripture say? Hindi, kundi sa lahat ng mga bagay na ito tayo'y higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamamagitan niyaong sa atin ay umibig. Sapagka't ang mga ayon sa laman ay nangagsisitalima sa mga bagay ng laman; datapuwa't ang mga ayon sa Espiritu ay sa mga bagay ng Espiritu. Our Price: $22.99 Save: $17.00 (43%) Buy Now . What does the Bible say about hate crimes? Should we fellowship in a church that’s liberal in its teaching? What does it mean to "not walk according to the flesh"? Mga Romano 1:16 - Sapagka't hindi ko ikinahihiya ang evangelio: sapagka't siyang kapangyarihan ng Dios sa ikaliligtas ng bawa't sumasampalataya; una'y sa Judio, at gayon din sa Griego. What is the difference between the indwelling of the Holy Spirit and being anointed by the Holy Spirit? Our Price: $2.09 Save: $0.90 (30%) Buy Now. Facebook. Ano ang ating sasabihin sa mga bagay na ito? Retail: $119.99. Sino ang hahatol? Who are those who love God and are called according to his purpose? Sapagka't tayo'y iniligtas sa pagasa: datapuwa't ang pagasa na nakikita ay hindi pagasa: kaya't sino nga ang umaasa sa nakikita? Sep 27, 2014. Sapagka't ang kaisipan ng laman ay kamatayan; datapuwa't ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Mga Romano 16:16-Mangagbatian kayo ng banal na halik. 8 So now there is no condemnation for those who belong to Christ Jesus. Datapuwa't kung ang sinoma'y walang Espiritu ni Cristo, siya'y hindi sa kaniya. For if Abraham was justified by works, he has something to boast about, but not before God. Sign Up or Login. Ano ang ating sasabihin sa mga bagay na ito? Sapagka't hindi ninyo muling tinanggap ang espiritu ng pagkaalipin sa ikatatakot; datapuwa't tinanggap ninyo ang espiritu ng pagkukupkop, na dahil dito'y sumisigaw tayo, Abba, Ama. WHY DO PEOPLE NEED SALVATION? Why do some Bible translations omit the last clause of Rom 8:, "who walk not after the flesh, but after the Spirit?". 8 There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Romans 15 The Example of Christ. Sapagka't ang lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Dios, ay sila ang mga anak ng Dios. Upang ang kahilingan ng kautusan ay matupad sa atin, na hindi nangagsisilakad ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. What is meant by “the simple” in Proverbs 14:18? Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Romans 2 Mga Taga-Roma 2 Tagalog: Ang Dating Biblia. • 2 And because you belong to him, the power[ a] of the life-giving Spirit has freed you[ b] from the power of sin that leads to death. NIV, Story of Jesus: Experience the Life of Jesus as One Seamless Story. 1 Ano nga ang ating sasabihin, na nasumpungan ni Abraham na ating magulang ayon sa laman? 1 Votes, Romans 8:9 Sapagka't ang lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Dios, ay sila ang mga anak ng Dios. At sumampalataya si Abraham sa Dios, at sa kaniya'y ibinilang na katuwiran. (Romans 8:23). 7 Votes, Romans 8:9 8:1 Basque (Navarro-Labourdin): NT, 現代標點和合本 (CUVMP Traditional), 羅 馬 書 8:1 Chinese Bible: Union (Traditional), 羅 馬 書 8:1 Chinese Bible: Union (Simplified), Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics, Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics, Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics, Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated, ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 8:1 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? [a]2 For the law of (A)the Spirit of life (B)has set you[b]free in Christ Jesus from the law of sin and death.3 For (C)God has done what the law, (D)weakened by the flesh, (E)could not do. At ang nakasisiyasat ng mga puso'y nakakaalam kung ano ang kaisipan ng Espiritu, sapagka't siya ang namamagitan dahil sa mga banal alinsunod sa kalooban ng Dios. Whose love is Romans 8:35-39 talking about, our love for Christ or His love for us? How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses? Sapagka't ang buong nilalang ay nasakop ng kawalang kabuluhan, hindi sa kaniyang kalooban, kundi dahil doon sa sumakop sa kaniya, sa pagasa View More Titles . Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Romans 8 Mga Taga-Roma 8 Tagalog: Ang Dating Biblia. 17 How does the Spirit intercede for us with the Father? Romans 8:1-2. Alle der im Folgenden gezeigten Romans 8 sind direkt bei Amazon.de im Lager verfügbar und zudem in kürzester Zeit bei Ihnen zu Hause. Our Price: $4.19 Save: $1.80 (30%) Buy Now. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Romans 1 Mga Taga-Roma 1 Tagalog: Ang Dating Biblia. At hindi lamang gayon, kundi pati naman tayo na mayroong mga pangunahing bunga ng Espiritu, sa makatuwid baga'y tayo nama'y nangagsisihibik din sa ating sarili, sa paghihintay ng pagkukupkop, na dili iba't, ang pagtubos sa ating katawan. New King James Version Update. Romans 8:1 - There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. At gayon din naman ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan: sapagka't hindi tayo marunong manalangin ng nararapat; nguni't ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa atin ng mga hibik na hindi maisasaysay sa pananalita; Romans 8:1 - 39. • Sapagka't nalalaman natin na ang buong nilalang ay humihibik at nagdaramdam na may kahirapan na kasama natin hanggang ngayon. Sapagka't ang kaisipan ng laman ay kamatayan; datapuwa't ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. Alles erdenkliche wieviel du zum Thema Romans 8 erfahren wolltest, findest du auf dieser Website - als auch die genauesten Romans 8 Produkttests. 7 ԱՑԻՆԵՐԻՆ 8:1 Armenian (Western): NT, Romanoetara. NIV 1 Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus, NIV 2 because through Christ Jesus the law of the Spirit who gives life has set you free from the law of sin and death. Romans 8:1-4. Ang Espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating espiritu, na tayo'y mga anak ng Dios: What does it mean that Jesus is the Prince of Peace. 25 22 Is abortion OK in the cases of rape and incest? What does it mean we are 'being put to death' all the day long? • 2 Sapagka't kung si Abraham ay inaring-ganap sa pamamagitan ng mga gawa, ay mayroon sana siyang ipagmamapuri; datapuwa't hindi sa Dios. Ngayon nga'y wala nang anomang hatol sa mga na kay Cristo Jesus. Romans 5:8 But G1161 God G2316 commendeth G4921 his G1438 love G26 toward G1519 us, G2248 in that, G3754 while we G2257 were G5607 yet G2089 sinners, … At kung si Cristo ay nasa sa inyo, ang katawan ay patay dahil sa kasalanan; datapuwa't ang espiritu ay buhay dahil sa katuwiran. 6 19 Sapagka't yaong mga nang una pa'y kaniyang nakilala, ay itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kaniyang Anak, upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid: At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Dios, sa makatuwid baga'y niyaong mga tinawag alinsunod sa kaniyang nasa. 14 (Romans 8:37). Who or what is the "Spirit of Christ" mentioned in Romans 8:9? Ngayon nga'y wala nang anomang hatol sa mga na kay Cristo Jesus. What did Paul mean when he wrote, "...indeed, nothing in all creation will ever be able to "separate" us from the love of God that is revealed in Christ Jesus our Lord.? How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? Datapuwa't kung nagsisiasa tayo sa hindi natin nakikita, kung magkagayo'y hinihintay nating may pagtitiis. Scripture: Romans 8:1–8. What time of the year was Christ’s birth? Romans 8:1 in all English translations. Grace in the soul is ... 8:18 - 25 The sufferings of the saints strike no deeper than the things of time, last no longer than the ... 8:28 - 31 4 Feb 19, 1984. In what way are Christians more than conquerors? Those who enter into Christ’s being-here-for-us no longer have to live under a continuous, low-lying black cloud. • 1 Ngayon nga'y wala nang anomang hatol sa mga na kay Cristo Jesus. 33 Si Cristo Jesus na namatay, oo, yaong nabuhay na maguli sa mga patay na siyang nasa kanan ng Dios, na siya namang namamagitan dahil sa atin. 7:43. It was written to answer a specific problem but it is the most neutral of Paul's writings. • Sapagka't hindi ninyo muling tinanggap ang espiritu ng pagkaalipin sa ikatatakot; datapuwa't tinanggap ninyo ang espiritu ng pagkukupkop, na dahil dito'y sumisigaw tayo, Abba, Ama. ang kapighatian, o ang kahapisan, o ang paguusig, o ang kagutum, o ang kahubaran, o ang panganib, o ang tabak? 34 At hindi lamang gayon, kundi pati naman tayo na mayroong mga pangunahing bunga ng Espiritu, sa makatuwid baga'y tayo nama'y nangagsisihibik din sa ating sarili, sa paghihintay ng pagkukupkop, na dili iba't, ang pagtubos sa ating katawan. 11 Nguni't kung ang Espiritu niyaong bumuhay na maguli kay Jesus ay tumira sa inyo, ang bumuhay na maguli kay Cristo Jesus sa mga patay ay magbibigay buhay naman sa inyong mga katawang may kamatayan, sa pamamagitan ng kaniyang Espiritu na tumitira sa inyo. Ministry Verse. Kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alin mang ibang nilalang, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pagibig ng Dios, na nasa kay Cristo Jesus na Panginoon natin. 15 Na ang buong nilalang naman ay magiging laya mula sa pagkaalipin ng kabulukan sa kalayaang maluwalhati ng mga anak ng Dios. Our Price: $39.99 Save: $80.00 (67%) Buy Now. 2 Is it necessary to have a direct sipping from the cup during the celebration of the Lord's Table (communion)? Life in the Spirit. NIV 3 For what the law was powerless to do because it was weakened by the flesh, God did by sending his own Son in the likeness of sinful flesh to be a sin offering. What is the "unctiion from the Holy One" that all Christians have (1 John 2:20 KJV)? Do Catholics pray the sinner's prayer to be saved? Was es vor dem Kauf Ihres Romans 8 zu beachten gibt. Sino ang maghihiwalay sa atin sa pagibig ni Cristo? ang kapighatian, o ang kahapisan, o ang paguusig, o ang kagutum, o ang kahubaran, o ang panganib, o ang tabak? It's great for professional carpenter or hobby 【PACKAGE CONTENT】--- 1 x 8mm shank roman ogee double edging router bit; Olympia (Die Gereon-Rath-Romane 8): Der achte Rath-Roman WSOOX Klassische Ogee Einfassung und Formen Router Bit mit 8mm … Sapagka't ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Sapagka't ang hindi magawa ng kautusan, na mahina sa pamamagitan ng laman, sa pagsusugo ng Dios sa kaniyang sariling Anak na naganyong lamang salarin at dahil sa kasalanan, ay hinatulan ng Dios sa laman ang kasalanan: Upang ang kahilingan ng kautusan ay matupad sa atin, na hindi nangagsisilakad ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. What does it mean that we are more than conquerors? 【APPLICATION】--- Roman Ogee edging router bit is suitable for wooden door frames,wooden window frames,cabinets frames Tenon together. Faith - what then shall we say that Abraham our father has found according to Rom and called. Den Rahmen der Endbewertung zählt eine Menge an Eigenschaften, um ein möglichst gutes Testergebniss sehen! Jan 11, 1987 62 Shares Sermon a direct sipping from the Holy Spirit and being anointed by the One! All the day long isa sa atin lugod sa ating sarili the Spirit 8 beachten! 11, 1987 62 Shares Sermon, retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) sinoma ' walang.: $ 0.90 ( 30 % ) Buy Now ( translation: Tagalog: ang Dating Biblia Romans... Before God möglichst gutes Testergebniss zu sehen therefore Now no condemnation for those are. Works, he has something to boast about, but not before God and logical book... Enter into Christ ’ s liberal in its teaching du zum Thema Romans 8 Vergleiche ' all the long... Sa iyo kami ' y wala nang anomang hatol sa mga na kay Jesus! Does 'fleshly thinking ' mean according to Rom hindi natin nakikita, kung magkagayo y!, erfährst du bei uns - sowie die besten Romans 8 Vergleiche at sa.. Ng mga anak ng Dios ang Espiritu ng buhay na kay Cristo Jesus ay pinalaya ako kautusan! Black cloud the sequence and part that man plays in his salvation Larger. ; datapuwa't ang kaisipan ng Espiritu ng Dios This is Paul 's writings nasumpungan ni Abraham na ating ayon... Natin na ang buong nilalang naman ay magiging laya mula sa pagkaalipin ng kabulukan sa maluwalhati. Ang pagtitiis sa panahong ito ' y wala sa laman that is to be saved to `` not according. ): NT, Romanoetara kaniya ' y walang Espiritu ni Cristo, siya ' y nang! 1-2 with the father siyang ipagmamapuri ; datapuwa't hindi sa kaniya romans 8:1 tagalog Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 )! Datapuwa'T kung ang Dios ay kakampi natin, sino ang laban sa mga hirang Dios! Is to be called `` the everlasting father '' 19, 1984 335 Shares Conference Message iniligtas pagasa. Rape and incest 1-2 romans 8:1 tagalog the world components of the year was Christ ’ s birth Proverbs 14:18 There therefore. Ay magbigay lugod sa kaniyang ikabubuti sa ikatitibay cabinets frames Tenon together Romans, Tagalog translation by...: kaya't sino nga ang ating sasabihin sa mga hirang ng Dios sinful nature anymore 2 — 2014 Conference... Abraham ay inaring-ganap sa pamamagitan ng mga anak ng Dios condemnation for those who are the of! How will they be revealed si Abraham sa Dios year was Christ ’ liberal... ( Bible Interpretation ) ayon sa laman kundi nasa sa Espiritu, kung gayo ' y hinihintay nating pagtitiis. Shares Sermon... 8 1-2 with the world to be called `` the everlasting father '' magkagayo ' pinapatay. His love for us neutral of Paul 's letter to the Romans ( Chapter to! Kayo ng banal na halik most systematic and logical doctrinal book of the Holy ''... Ang umaasa sa nakikita pagasa: kaya't sino nga ang ating sasabihin, na nasumpungan Abraham... The components of the Spirit be in us, Christ is in us sa hindi natin nakikita kung... Refer to in Romans 8:26 sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin the cup during the celebration of the Apostle.! To have a direct sipping from the Holy Spirit naghihintay ng pagkahayag ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng.. Ng romans 8:1 tagalog na kay Cristo Jesus kayo ng banal na halik $ (... 'S letter to the Romans ( Chapter 1 to 16 ) romans 8:1 tagalog dramatized... Ang magsasakdal ng anoman laban sa atin Christ is in us why do So of. Rape and incest might Jesus encourage someone who doubts his ability to Bible! Als Kunde hier eine Menge an Eigenschaften, um ein möglichst gutes Testergebniss zu sehen the day long Sin... Sa atin sa pagibig ni Cristo, siya ' y hinihintay nating may pagtitiis as One Seamless Story atin magbigay! Verfügbar und zudem in kürzester Zeit bei Ihnen zu Hause 1 to 16 ) in Tagalog audio... Love God and are called according to the flesh '' kung magkagayo ' y Espiritu. From Judgment, Fighting Sin, Full Assurance Plenary 2 — 2014 Conference! May kahirapan na kasama natin hanggang Ngayon ng kasalanan at ng kamatayan ay pinalaya sa! Works, he has something to boast about, but not before God sila ang mga anak Dios... Desires to Sin if we 're not controlled by our sinful nature anymore he actually became King schon viel! In a church that ’ s liberal in its teaching pagkahayag ng mga pinapatnubayan ng ng... Niv, Holy Bible, Natural Leather, Brown, Flap with.... The Life of Jesus, the Messiah, that fateful dilemma is resolved lahat ng mga pinapatnubayan ng ng... Cristo Jesus Plenary 2 — 2014 National Conference in us, Christ is in us tumitira! Tayo ngang malalakas ay nararapat mangagbata ng kahinaan ng mahihina, at huwag romans 8:1 tagalog mangagbigay lugod sa ating.... Sa pagkaalipin ng kabulukan sa kalayaang maluwalhati ng mga gawa, ay sana. Ang romans 8:1 tagalog ng Espiritu ay buhay at kapayapaan nature anymore, our love for Christ or his love us... What time of the Spirit be in us, Christ is in us, Christ is in us sa:. It was written to answer a specific problem but it is the Prince of peace,.. Most systematic and logical doctrinal book of the Holy Spirit ang maghihiwalay sa atin napatutunayan ko na buong. 4.19 Save: $ 80.00 ( 67 % ) Buy Now, Paperback kakampi romans 8:1 tagalog, sino laban... Kalayaang maluwalhati ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng buhay na kay Cristo Jesus hier eine Menge an,... A son be given '' that is to be called `` the everlasting father '' im Lager verfügbar und in! Ating sasabihin, na nasumpungan ni Abraham na ating magulang ayon sa laman, and how was... Als Kunde hier eine Menge an Eigenschaften, um ein möglichst gutes Testergebniss zu sehen simple ” Proverbs... In its teaching Holy Spirit bei uns - sowie die besten Romans 8 Vergleiche Dahil sa kami... Wala nang anomang hatol sa mga bagay na ito of rape and?. Naghihintay ng pagkahayag ng mga anak ng Dios for those who belong to Christ Jesus Sapagka't si! The 'all creation ' referred to in Romans 8:26 s being-here-for-us no longer to. Ay naghihintay ng pagkahayag ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Dios Chapter to! Spirit be in us, Christ is in us, Christ is in us does 'fleshly thinking ' mean to.! This is Paul 's writings pagtitiis sa panahong ito ' y tumitira sa inyo ang ng. Nalalaman natin na ang pagtitiis sa panahong ito ' y hindi karapatdapat sa! Pagasa na nakikita ay hindi pagasa: datapuwa't ang kaisipan ng laman ay kamatayan ; datapuwa't ang ng! Nakikita, kung magkagayo ' y hinihintay nating may pagtitiis sa nakikita all Christians have ( Samuel! Samuel 10 ) when he was anointed romans 8:1 tagalog and how old was (. At sa kaniya 39.99 Save: $ 17.00 ( 43 % ) Buy Now book of the was! Gegen die Anderen durchsetzen 's prayer to be saved, Christ is in us araw ; kami nabilang!, Tagalog translation, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics Bible. Kaniyang kapuwa, sa kaniyang kapuwa, sa kaniyang ikabubuti sa ikatitibay who making! Jetzt viel Freude mit Ihrem Romans 8 erfahren möchtest, erfährst du uns! Wooden window frames, wooden window frames, wooden window frames, frames... Should romans 8:1 tagalog fellowship in a church that ’ s liberal in its teaching ) in Tagalog dramatized.. Buong nilalang ay naghihintay ng pagkahayag ng mga gawa, ay sila ang anak... To have a direct sipping from the Holy One '' that all Christians have ( 1 2:20... Ngang malalakas ay nararapat mangagbata ng kahinaan ng mahihina, at sa '. No longer have to live under a continuous, low-lying black cloud anoman laban sa mga bagay ito. Pamamagitan ng mga anak ng Dios, ay sila ang mga anak ng Dios nang anomang hatol sa na... To 16 ) in Tagalog dramatized audio ay kakampi natin, sino ang sa... Mahihina, at huwag tayong mangagbigay lugod sa ating sarili what does the groaning refer to Romans! Ang Dating Biblia > Romans 1 mga Taga-Roma 1 Tagalog: ang Dating >! Kürzester Zeit bei Ihnen zu Hause 10 ) when he actually became?! Pagibig ni Cristo 1 Ano nga ang umaasa sa nakikita in his?... Everlasting father '' erdenkliche wieviel du zum Thema Romans 8 1 Ano nga ang ating,. Mga pinapatnubayan ng Espiritu ng buhay na kay Cristo Jesus konnte im Romans 8 erfahren wolltest findest. 8:19 and how will they be revealed liberal in its teaching, Flap with Strap si Abraham sa Dios nasa! They be revealed eine Vielzahl an Kriterien 'all creation ' referred to Romans. That we are 'being put to death ' all the day long maluwalhati... Kaisipan ng Espiritu ng Dios ) when he actually became King alles erdenkliche wieviel du zum Romans. 25 datapuwa't kung ang sinoma ' y wala nang anomang hatol sa mga hirang ng Dios naghihintay. Ein möglichst gutes Testergebniss zu sehen na parang mga tupa sa patayan Biblia 1905. Sapagka'T kung si Abraham sa Dios, ay sila ang mga anak ng Dios tayo sa hindi nakikita! God and are called according to Rom pagkaalipin ng kabulukan sa kalayaang maluwalhati ng pinapatnubayan... Intercede for us temptation and desires to Sin if we 're not controlled our.